Hide menu

Kursplan

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i grundläggande etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i tillämpade sammanhang, såsom husdjurshållning. Efter kursen ska den studerande kunna: 

• Förklara grundläggande etologiska begrepp
• Beskriva beteendens evolution och utveckling samt dess fysiologiska samband.
• Redogöra och reflektera över djurens välfärd och beteenderelaterade problem.
• Förklara för sambandet mellan genetik och beteende hos djur.
• Utföra enklare praktisk etologisk observationsstudie.
 
 


Responsible for this page:
Last updated: 06/07/17