Hide menu

Examination

Examinationen består av två delmoment:

 • SRE1 Skriftlig redovisning: Vågfysik (1,5 hp) U,G
 • LAB3 Laboration: Datorsimuleringar (3,5 hp) U,G

Vågfysik

Momentet

 • SRE1 Skriftlig redovisning: Vågfysik (1,5 hp) U, G

redovisas genom skriftliga inlämningsuppgifter. Varje grupp lämnar in skrifliga svar på frågorna i avsnitten Fraunhoferdiffraktion och Vågekvationen i LAB PM, dvs

 • Fraunhoferdiffraktion: uppgift 1, 2 A-D
 • Vågekvationen: uppgift 1-6.

Förutom att besvara frågorna ska eventuella grafer samt programkod bifogas. Programkod kan med fördel lämnas in i digital form. Namnge gärna .m-filer så att de lätt kan kopplas till respektive uppgift.

Datorsimuleringar

Momentet

 • LAB3 Laboration: Datorsimuleringar (3,5 hp) U, G

examineras genom att varje grupp:

 1. löser en anvisad programmeringsuppgift (se nedan). Programkod ska skickas till examinator senast torsdag 2/3 kl 12.
 2. genomför en projektuppgift, bestående av att skriva ett MatLab-program och en elevhandledning som ska kunna fungera som datorbaserad laboration på gymnasienivå.
 3. skriver en lärarhandledning till ovannämda program, sådan att en lärarkollega kan förstå hur programmet fungerar, vilka resultat man kan förvänta sig, och vilka läromålen är.
 4. provkör en annan grupps projektuppgift och granskar lärar- och elevhandledningen.
 5. presenterar sitt program och sin laboration vid seminarium tisdag 7/3 13:15-15. Presentation bör vara högst 10 minuter lång och redogöra för vilka fysikaliska samband som ligger till grund för programmet, laborationens viktigaste läromål och hur vilka didaktiska/pedagogiska ställningstaganden som ligger till grund för dess utformning. Tekniska detaljer om programkoden bör endast ges begränsat utrymme. Det är starkt rekommenderat att använda någon form av audiovisuella hjälpmedel. Efter presentationen ges återkoppling från annan grupp med påföljande diskussion under cirka 5 minuter.

Senast torsdag 2/3 kl 12, ska allt material finnas tillgängligt för examinator, samt för den grupp som ska provköra programmet och utvärdera elev- och lärarhandledningarna (se tabell nedan).

 

grupp består av         löser uppgift gör projekt provkör och återkopplar på grupp
A H & L 2  (Dämpad svängning) Kaströrelse E   (Gravitation & planetbanor)
B S & F 3  (Keplers lagar) Kaströrelse F   (Gravitation & planetbanor))
D E & R 3  (Keplers lagar) Svängande pendel A   (Kaströrelse)
E S & M 1 (Fall från rymden) Gravitation & planetbanor D   (Svängande pendel)
F F & T 2  (Dämpad svängning) Gravitation & planetbanor B   (Kaströrelse)


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 03/01/17