Hide menu

TFYA93 - Mekanik - 2019

TFYA93 Mekanik, 5 hp /Engineering Mechanics/ För: D2

Huvudområde: Teknsik Fysik, Fysik

Fördjupningsnivå: G2X

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskaper om de grundläggande sambanden inom klassisk mekanik samt ge en introduktion till experimentell fysikalisk problemlösning. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • lösa enklare mekaniska problem med hjälp av bland annat rörelselagar, kraftlagar, energiprinciper och momentekvationer samt beskriva rörelse i både kartesiska och planpolära koordinater
  • ställa upp, förenkla och lösa enkla mekaniska problem utifrån olika angreppssätt
  • via experimentell problemlösning kunna ta fram ett sökt samband
  • använda dimensionsanalys vid matematisk formulering av fysikaliska samband.
  • redovisa mätningar, resultat och slutsatser i en skriftlig rapport

Förkunskaper:
En-dimensionell analys och grunderna i Linjär algebra.

Organisation:

Kursen omfattar 26h föreläsningar, 22h lektioner (räkneövningar) och 8h laborationer. Föreläsningarna behandlar principiellt viktiga avsnitt och kan innehålla enkla demonstrationer av mekaniska förlopp eller lösande av typexempel. Lektionerna kan sägas vara en praktisk uppföljning av genomgången teori. Laborationerna består av experimentell problemlösning, och förutom att de illustrerar moment i kursen syftar de bl.a. till att stimulera ett självständigt tänkande och träna förmågan till skriftlig redovisning genom rapportskrivning.

 

Föreläsare:

Magnus Johansson magjo23@liu.se rum: F G218 tel : 28 12 27

Peter Andersson

peter.a.andersson@liu.se rum: F G219

tel : 28 47 15

Lektionsassistent:

Joel Davidsson joel.davidsson@liu.se rum F F307  
       

Laborationer:

Laborationsansvarig:
Peter Andersson peter.a.andersson@liu.se rum: F G219 tel: 28 47 15
Laborationsassistenter:
Anna Du Rietz anna.du.rietz@liu.se rum: F 3L.303/304  
Erik Ekström erik.ekstrom@liu.se rum: F 4P.405 tel : 282086
Erik Johansson erik.johansson@liu.se rum: F G423  
Magnus Johansson magjo23@liu.se rum: F G218 tel: 28 12 27

Kursinnehåll:
Kinematik (linjär och plan rörelse, cirkelrörelse, beskrivning i kartesiska och planpolära koordinater), relativ rörelse (likformig relativ translationsrörelse), partikeldynamik (tröghetslagen, massa, rörelsemängdsbegreppet, Newtons 2:a och 3:e lag, kraftbegreppet, friktionskraft, rörelsemängdsmoment, centralkraft), arbete och energi (arbete, effekt, kinetisk och potentiell energi, konservativa krafter, potentiella energi kurvor), partikelsystems dynamik (tyngdpunktens rörelse, rörelsemängd och energi hos ett partikelsystem, konserveringslagar), stela kroppens dynamik, (rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment, rörelseekvationen för rotation av stel kropp), svängningsrörelse (enkel harmonisk rörelse, matematiska och fysiska pendeln).

Kurslitteratur:

Young & Freedman University Physics with Modern Physics, Scandinavian Edition, 14th Edition, Volume one, ISBN 978-1-292-10031-9, valda avsnitt enligt studieplan. Finns t.ex. hos Bokakademin i paket med Volume two, som användes i TFYA86, pris ca 750:- för hela paketet.

Alternativ äldre upplaga:
University Physics with Modern Physics Technology Update, Volume 1 (Chs. 1-20) av Hugh D. Young och Roger A. Freedman, (ISBN: 9781292021874) valda avsnitt enligt studieplan.

Hemmingsson m.fl. : Övningshäfte i Mekanik för D 2.1
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 40:-)

Sandell m.fl.: Experimentell problemlösning, reviderad av Peter Andersson och Mats Eriksson 2019
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 30:-)

Merkel m.fl.: Rapportskrivning: En lathund för studenter
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 25:-)

Nordling/Österman: Physics Handbook (ISBN 9789144044538) (tentamenshjälpmedel)
pris ca. 400:-

 

Examination:
TEN1 Skriftlig tentamen. 4hp.
LAB1 Laborationer. 1hp.
KTR1 Frivilliga kursmoment 0hp.

Undervisningsspråk är Svenska.
Studierektor: Magnus Boman
Examinator: Magnus Johansson, epostadress: magjo23@liu.se
Web-sida:
http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/tfyy68/ (denna sida)

Kursplan i studieinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tfya93/ht-2019


 


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 11/07/19