Hide menu

MSc Project suggestions

Inom ramen för Biogas Research Center projekt IP5 Biogas från akvatisk biomassa

Biomassa från havet – kostnadseffektiv miljöåtgärd?

I samhällets strävan efter att skapa en Bioekonomi sneglar allt fler på möjligheterna att använda en del av den potential för bioenergi som representeras av organismer anpassade till liv i vatten. Hittills har vi använt en mycket liten del av t.ex. havens primärproduktion i form av alger av olika slag, från tång till mikroskopiska alger och blågröna bakterier. Resultaten från en första multikriterieanalys antyder att det kan vara en affärsidé att t.ex. odla alger i avloppsvatten, extrahera värdefulla ämnen och sen göra biogas av resterna. På västkusten pågår ett projekt där sjöpungar ska odlas för att både föra bort näringsämnen från övergödda kustvatten och producera biomassa som substrat för biogas. Hur ser de ekonomiska villkoren ut för en sådan lösning och vilka samhällsekonomiska mervärden i form av miljövinster skulle samhället kunna vara villigt att betala för? Här kan paralleller dras med de styrmedel som tillämpas inom andra sektorer för att minska problemet med övergödda hav.

Inom ramen för detta arbete ska en eller flera tänkbara scenarier rörande att utnyttja nya typer av biomassa från haven runt Sverige analyseras med hjälp av livscykelanalys (en fördel om studenten är bekant med LCA metodik). Syftet är att identifiera potentiella miljövinster och ev negativ miljöpåverkan, samt det ekonomiska utfallet. Arbetet sker i samarbete med forskare vid IEI Industriell miljöteknik. Kontaktperson: Karin Tonderski.

In cooperation with the County Administrative Board in Östergötland (länsstyrelsen)

Distribution of sediment-bound phosphorus in a eutrophic lake

The County Administrative Board has a pilot project where nutrient rich sediments in the deepest part of a eutrophic lake will be removed by a new pumping methodology in an effort to reduce the internal P load. In this MSc project, the role of the more shallow sediments for the phosphours dynamics in the lake will be studied by assessing how strongly bound the P is in different parts of the lake. This will be done by a stepwise fractionation of sediment samples from different areas and depths. Contact: Anders Hargeby

Completed theses

Aspvikan, Klara (2013) Predation on Mosquito Larvae by Four Common Insect Predators

Lundberg, Malin (2012) Habitatpreferenser hos tjockskalig målarmussla (Unio crassus) med avseende på vattendjup och beskuggning.

Molin, Johan (2012) Predation på evertebrater under tidig vår i sjön Tåkern

Pettersson, Elin (2012) Vilken preferens har tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för bottensubstrat och vattenhastighet i Storån, Östergötland?

Senior, Anna (2012) Catchment factors affecting particle and phosphorus retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff

Weddfelt, Erika (2012) Recyling potential of phosphorus in food: a substance flow analysis of municipalities

Aigbavbiere, Ernest (2011) How does predation from fish influence the benthic invertebrates’ species composition in thePhragmites australis and Chara vegetation of Lake Takern?

Anderson, Malin (2011) Dynamics of phosphorus transport and retention in a wetland receiving drainage water from agricultural clay soils

Choudhury, Md. Maidul Islam (2011) Does an evolutionary change in the water sowbug Asellus aquaticus L. alter its functional role?  

Ekman Söderholm, Agnes (2011) Påverkan av Asellus aquaticus(sötvattensgråsugga) på resuspension av partiklar i våtmarker

Johansson, Ulf (2011) Vandring av vårlekande fisk och jämförelse av fångst mellan ryssja och strömöversiktsnät i Hammerstaån, Stockholms län

Karlsson, Johanna (2011) How two different predators affect size distribution and behavior of an aquatic isopod

Lundberg, Johanna (2011) Påverkan av Asellus aquaticus(sötvattensgråsugga) på resuspension av partiklar i våtmarker

Olofsson, Daniel (2010) Effects of artificial vegetation density on prey size selection by perch (Perca fluviatilis L.) feeding on the isopod Asellus aquaticus L.

Lind, Camilla (2010) Behovsbedömning av detaljplaner i Östergötlands kommuner

Nygårds, Sofia (2010) Sedimentation av lera och fosfor i en anlagd våtmark

Peters, Jessica (2010) Sedimentation av lera och fosfor i en anlagd våtmark

Andersson, Klas (2010) Två år efter restaurering:Vad har förändrats i bottenfaunan?

Andersson, Magnus (2010) Selective predation by perch (Perca fluviatilis) on a freshwater isopod, in two macrophyte substrates.

Averhed, Björn (2010) Kan förändringar i bottenfaunan påvisas två år efter en bäckrestaurering?

Kenge, James Gunya (2009) Participatory watershed management to decrease land degradation and sediment transport in Kagera and Nyando catchments of Lake Victoria basin

Johannesson, Karin (2008) Phosphorus retention in a constructed wetland - the role of sediment accretion

Angirekula, Ravi Kumar (2006) Low-Cost treatment methods for purification of Phenolic compounds suitable for ASEAN Agro/forest Industrial Wastewater

Olszewska, Dorota Olga (2005) Wetland planning in agricultural landscape using Geographical Information System: A case study of Lake Ringsjön basin in South Sweden


Responsible for this page: Jordi Altimiras
Last updated: 10/23/15