Hide menu

Genomförda exjobb

Kandidat 16 hp

Each year, a number of student do a project within conservation biology. Below we list a selection of their titles, as an indication of what has, and can, be done.
 
2014
Hur påverkas föreskomsten av humlor & fjärilar i artrika gräsmarker av mängd blommor och vegetationshöjd?
Pollinatörer i ekologiskt odling
Historiens vingslag: humlor och blomflugor på hyggen med olika historik
Färgskålar: selektivitet för olika organismgrupper
Fjärilar i peruanska Amazonas i en höjdgradient
 
2013
Hur ser lavars fördelning ut runt stammen på ek, och påverkas den av trädets storlek och dess närmiljö?
Förändring av ägoslag samt vegetationstyper mellan 1927 och 2013 söder om Linköping
Tillväxthastighet och storleksfördelning hos hassel (Corylus avellana)
Vad har hänt med tall- och granbestånden i eklandskapet söder om Linköping?
Lövskogen förändring i eklandskapet: 1927 jämfört med 2013
 
2012
Diversity of birds in urban green areas of La Paz, Bolivia
Studier av habitatval och revirstrukturer hos vassångare (Locustella luscinioides) i Tåkern
Effekter av luftföroreningar på lavar och grönalger på lind i Norrköpings kommun
Tofsvipors förekomst på en strandäng i relation till stängselstolpar och kantzoner
Dynamik hos jätte-ekar under ett halvsekel i Vårdnäs socken, Östergötland
 
2011
En studie om tickor på död ved
Effekterna av urbanisering, barksprickedjup och solexponering på lavfloran i sydöstra Sverige
Död ved och förekomsten av två mossor som indikerar skoglig kontinuitet
Heterogenitet i skogsbestånd - faktorer av betydelse för artrikedom och förekomst av småfåglar
Vedlevande mossors krav på sitt habitat
Vad betyder heterogenitet i skogsbestånd för artrikedomen av småfåglar?

45 hp

The 45 ECTS was an option only during the implementation phase of the bologna process

Anna Larsson (2008) Evaluation of artificial habitats for saproxylic oak invertebrates: effects of substrate, composition and distance from dispersal source. LiTH-IFM-Ex--08/1893--SE.

Andreas Gustafsson (2008) Changes in the distribution of Lobaria pulmonaria in south-eastern Sweden from 1994 to 2007.  LiU-IFM-Ex--08/1898--SE

 

30 hp

Pågående

The succession of the flora after scarification in clearcuts

Finished

(The initial number is the running number of exjobb conducted at LiU, IFM Biology since the 1970s; the last number is the running number in the IFM series)

 

 

2007

Quantification of changes in oak habitats from the 18th century until today in south-east Sweden. 1743

 

2006

Habitat utilization and effects of patch area and isolation on the occurrence of the rattle grasshopper (Psophus stridulus L. 1758. 1694

Hur naturområden nära bostaden nyttjas för rekreation: en besökarstudie i Strömsbergs naturreservat och Vattenledningsparken. 1606

Age and size of hollow oaks and their associated lichen flora and beetle fauna. 1605

548. Sapling density in gaps and under closed canopy in coniferous forest reserves. 1552

2005

Vägrenars betydelse för dagfjärilsfaunan i olika landskapstyper i Östergötland/Småland. 1509

Hur behandlas Natura 2000-områden i mmiljökonsekvensbeskrivningar? 1454

511. Investigation of phenotypic plasticity in response to light and nutrients in four weed species (Lamium). 1302

 

2004

489. Fyra taxa Papaver, en studie om graden av fenotypisk plasticitet påverkar konkurrensförmågan. 1304

487. En jämförande undersökning mellan fröbank och vegetation på ett kalhygge efter 40 år med granskog. 1302

483. Artrikedom och artsammansättning hos kärlväxter i Ombergs kalkkärr: En öbiogeografisk studie. 1298

480/481. Hantering av naturhänsyn efter slutavverkning i Östergötland. 1295/1296

461/462. A comparative study of Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus on their influence of the zooplankton fauna: Eldoret , Kenya . 1246/1247

460. Öringen (Salmo trutta L.) i Borkhultsån, Östergötland. Varför minskar populationen trots biotopvårdande ågärder? 1138

459. Betydelsen av ålder och tillväxt hos ek (Quercus robur) för freökomst av rödlistade arter i Östergötland. 1137

Which factors influence saproxylic beetles depending on logs of Pinus sylvestris? 1133

454/455. Which factors influence saproxylic beetles depending on logs of Pinus sylvestris? 1132

2003

439. Phenotypic Plasticity in Papaver, an Investigation in Responses to light and Nutrient Treatments in Four Papaver Taxa. 1091

437. Effects of cod (Gadus morhua) fishing on the Baltic Sea food web: analyzis of a model food web. 1089

436. Modeling Range Expansion for the Great Reed Warbler (Acrocephalus rundinaceus) in Sweden. 1088

433. Analysing risks of biological control in an aquatic food web: indirect effects triggered by deletion of Culicidae and Chironomidae. 1085

432. Population viability analysis of bittern, Botaurus stellaris and great reed warbler, Acrocephalus arundinaceus in Lake Tåkern : effects of reed harvest. 1083

424. The growth response of different weed species to nutrient availability. 1049

423. Overland Flow Treatment of Landfill Lechates - Actual and Potentaial Nitrification. 1048

420. Effekter av Bti (Bacillus thuringiensis var. Israelensis) på dykarfaunor (Dytiscidae) jämförda med våtmarkstypens betydelse för faunorna. 1045                        

418. Dykarfaunors (Dytiscidae) diversitet och artsammansättning i våtmarker av olika åldrar i tre olika landskapstyper i Östergötland. 1040                       

416. Acidithiobacillus ferrooxidans pyrite oxidation in low temperature and presence of other microorganisms. 1037               

415. Methodological effects on data from semi-natural grasslands: multivariate analyses of two vegetation monitoring methods.1036             

414. Phenological changes within a growth season in two semi-natural pastures in southern Sweden . ????

414?. Interaktionsförsök med dykarbaggar (Dytiscidae) och mygglarver (Culicidae) i små temporära vattten. 1035

413. Effects of isolation, matrix. Area and tree qualities on beetles, Cleoptera, associated with hollow oaks. 1033

411. Habitatkrav hos barrskogslevande marktaggsvampar i Östergötland. 1031

2002

409. A matrix model for testing the effect of a barrier in the landscape, a case study with springtails in moss turf. 1006

404. Jämförande studie gällande inventering av död ved med närmaste trädmetoden och totalinventering i Glotternskogens naturreservat. 998

403. Habitatkrav för Anthaxia similis - en rödlistad skalbagge som lever i gammal tallskog. 996

402. Betydelsen av lokalarea för dagfjärilars (Lepidoptera) artdiversitet på ängs- och hagmarker i Östergötland. 995

401. Dagfjärilssamhällen (Lepidoptera) i ett landskap med olika grad av fragmentering. 994

394. Anlagda våtmarker i Västra Götaland. Kan de bidra till miljömålet "Ingen övergödning"? 987

389. Hävdens betydelse för jordlöparfaunan på Tåkerns strandängar. 982

388. Effects of vascular plants on methane production and emission in a subarctic peatland. 981

387. Lavar på alléträd: vägbeläggningens betydelse för artsammansättningen. 980

386. Olika habitats betydelse för fjärilar i Östergötland. 979

384. Seed dormancy and germination in Galeopsis speciosa (Lamiaceae). 977

381. Abundand, blomning och fruktsättning hos rödsyssla Cephalanthera rubra i Södermanlang och Östergötland. 946

378. Bulsjöåns biotoper, öringmiljöer, naturvärden och behov av åtgärder. 943

377. Ecological and geographical distribution of ticks in the south-east part of Sweden . 940

376. Interaktionsförsök med dykarbaggar (Dytiscidae) och mygglarver (Culicidae) i små temporära vattten. 939

375. Rackejaurgruvans påverkan på faunan i Skäppträskån i norra Sverige. 938

374. Natursynen och dess effekt på naturskyddets utforming i Sverige och USA - en jämförande litteraturstudie. 937

372. A protocol for multivariate statistical evaluation of multi-species data from permanent plots. 934

2001

371. Tunga metaller som selektionsfaktorer i populationer av vattengråsuggan Asellus aquaticus (L.). 931

370. Habitatval och samexistens hos groddjur i lekvatten i odlingslandskap i Linköpings kommun. 927

369. Mikroorganismers betydelse för tillväxt och silverupptag hos salla (Lacuca stiva) odlad i silverhaltig jord. 926

366. Germination requirements and dormancy pattern of the tropical weeds Argemone ochroleuca and Argemone mexicana (Papaveraceae). 920                

362. JIDESJÖ Anders (2001). 916

359. A comparison between the ground beetle fauna (Coleoptera, Carabidae) on a grazed and an ungrazed shoremeadow. 905

356. Behaviour and activity pattern of chamois (Rupicapra rupicapra) in an alpine tourist area of Italy. 902

354. Species deletion stability in model food webs: The influence of species diversity on the resistance against secondary extinctions following the loss of one species. 900

351. En jämförelse av bakterieproduktion och kol-mineralisering i oxiska och anoxiska sediment från två olika sjöar, samt utveckling av metodik för mätning av bakterieproduktion via upptag av [3H] leucin. 893

350. Optisthobranchia: A taxonomic and biological review with emphasis on the families Chromodorididae and Phyllidiidae together with field notes from South East Sulawest , Indonesia . 892

348. Slamgödsling - ett alternativ för energiskog? En jämförande studie av Salix-fält gödslade med våtslam, rötslam samt handelsgödsel. 873

343. Urbaniseringsgradienter i artdiversitet? En litteraturöversikt och en empirisk studie i Linköping. 867

341. Effects on the flora in seminatural grass 20 years of differing management method. 863

340. Temperature influence on the biological weathering of sulphidic mine waste by Thiobacillus ferrooxidans using a novel method for tailings sterilization. 859

334. Tinnerbäcksundersökning. 851

333. Pilot-scale wetland investigation in treating distillery effluent with three different emergent macrophyte species in Kenya . 847

2000

332       An ecotoxicological study of urban run off water in Tornbydiket, Linköping. Bi-Ex-846

331       Colonisation- and interactionexperiment with diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) and mosquitoes (Diptera: Culicidae) in small temporary waters. Bi-Ex-845

331       Colonisation- and interactionexperiment with diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) and mosquitoes (Diptera: Culicidae) in small temporary waters. Bi-Ex-845

320      Treatment of distillery effluent in vegetated surface flow ponds at Muhoroni , Kenya . Bi-Ex-821

318       Phenological patterns among some cased caddis (Trichoptera, Limnephilidae) in a brook in the province of Östergötland , Sweden . Bi-Ex-818

317       Structure and stability in model food webs: number of functional groups and the resistance to further species extinctions following the loss of one species. Bi-Ex- 817

307       Seasonal and spatial variation of methane emission from a constructed wetland with emergent macrophytes. Bi-Ex-782

1997-99

To be added…

1996

206. Ekomorfologisk studie av samexisterande landsnäckors form och storleksfördelning.

201. Miljörelaterade nyckeltal och index för Linköpings kommun.

185. Spatio-temporal variation in populations of bank voles, Clethrionomysglareolus, and field voles, Microtus agrestis.

181. Planula settlement and scyphistoma predation in the scyphozoans Aurelia aurita and Cyanea capillata.

180. Sällsynta lavar knutna till ekar. Utbredning och miljökrav i S:t Anna skärgård.

179. Germination of Scirpus (Schoenoplectus) lacustris L. in relation to temperature, light and length of burial period in a pond.

177. Miljölagstiftning i teori och praktik - en studie utifrån massaindustrins utsläpp av klororganiska ämnen och deras biologiska konsekvenser.

176. Järpens, Bonasa bonasia, utbredning i ett fragmenterat landskap.

169. Miljökonsekvensbeskrivning av landbaserade vindkraftverk. Utveckling, tillämpning och en konkret studie.


Responsible for this page: Jordi Altimiras
Last updated: 06/17/14